Assessor in Health and Social Care/Childcare (Welsh Speaking) – Part Time – Wrexham

  • Part Time
  • Wrexham
  • Salary: £25642 - £28898/annum

Education

Asesydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (sy’n siarad Cymraeg)

Safle Iâl

Telir fesul awr

Cyflog £25,642 – £28,898 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Rydym yn chwilio am Asesydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol i ymuno â’n tîm ar safle Iâl Coleg Cambria.

Fel Asesydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, bydd eich swydd yn cynnwys asesu, cynnal dadansoddiad anghenion hyfforddiant ymgeiswyr yn y gweithle, cofrestru myfyrwyr ar gyrsiau addas ac yn darparu cyfleoedd annog, mentora a dysgu.

Byddwch yn gyfrifol am asesu portffolios ymgeiswyr ac yn cyflwyno’r rhai sydd wedi’u cwblhau i’w dilysu’n fewnol. Byddwch hefyd yn monitro cynnydd ymgeiswyr tuag at ennill eu cymwysterau, gan roi adborth adeiladol iddynt a’u helpu i lunio portffolio o dystiolaeth.

I lwyddo yn y swydd hon, mae’n hanfodol bod gennych gymhwyster Asesydd neu fod yn fodlon gweithio tuag at hynny, a bod gennych o leiaf gymhwyster proffesiynol Lefel 3 perthnasol. Bydd gennych bersonoliaeth glên a chadarnhaol a sgiliau cadarn gweithio mewn tîm. Byddwch yn gallu dangos ymrwymiad i gynnal a gwella safonau ansawdd hefyd. Bydd gennych lefel dderbyniol o Sgiliau Hanfodol, yn enwedig rhesymu geiriol a rhifiadol.

Bydd gofyn i chi fod yn hunanysgogol, gyda sgiliau rheoli amser a threfnu da, gan gynnwys gallu cyflawni tasgau gweinyddol i gynorthwyo gyda’r swydd. Yn y swydd hon, disgwylir i chi drefnu eich amser o amgylch y dysgwyr a gweithio’n hyblyg i gynorthwyo gyda threfniadau gwahanol shifftiau.

Mae’n hanfodol bod gennych chi drwydded yrru ddilys a’ch cludiant eich hun.

Byddai’n fanteisiol iawn petai gennych brofiad o gysylltu â rheolwyr diwydiant a masnach, a bod gennych hyder i weithio’n uniongyrchol gyda dilyswyr allanol a chyrff dyfarnu cymwysterau.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS uwch gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Mae Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau rhestr ymgeiswyr swyddi’n gynnar petaem yn derbyn nifer fawr o ymgeiswyr

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 18fed o Rhagfyr

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau’r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau’r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.

The above post is for an Assessor in Health and Social Care (Welsh Speaking) and the ability to speak Welsh is essential. For more information please visit –

Salary: £25642 – £28898/annum

Job Type: Part Time

Location: Wrexham

To apply for this job please visit www.cv-library.co.uk.